/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2023-04-02 住宅 大埔 海日灣 468 468 16,500 T041022 詳情
  2023-04-02 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 304 15,000 F152332 詳情
  2023-04-02 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 251 421 T152148 詳情 按揭
計算
  2023-03-28 住宅 大埔 海日灣 -- 1071 32,000 T150468 詳情
  2023-03-27 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 1146 1,750 F151329 詳情 按揭
計算
  2023-03-26 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 1146 1,750 F151329 詳情 按揭
計算
  2023-03-26 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 252 438 T151465 詳情 按揭
計算
  2023-03-26 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 252 550 12,500 F151301 詳情 按揭
計算
  2023-03-25 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 1146 1,750 F151329 詳情 按揭
計算
  2023-03-22 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 1146 1,750 F151329 詳情 按揭
計算